Description

“Ellipse – 2021” Acrylique sur toile

Peinture acrylique originale sur toile- création: 2021. Dimensions: 27×35 cm. Œuvre signée (au dos).

Peinture figurative d’une vague déferlante se détachant sur le ciele. La vague s’enroule autour d’une ellipse et s’effondre dans un jaillissement d’écume.

Format 27x19cm (3P)

Termes relatifs à ce tableau: peinture marine – tableau mer – vague peinture – océan – déferlante – peinture bord de mer – paysage marin -houle toile – acrylique sur toile – David Quant peintre – nature – paysage – plage – mer – nautique – creux – tube – houle déferlement – onde – art – peinture contemporaine – artiste contemporain – artiste Occitanie France – peinture sur toile – peinture acrylique – technique – peindre la mer – écume – jaillissement d’écume – ligne de houle – surf painting –

 

“Ellipse – 2021” Acrylic on canvas

Original acrylic painting on canvas – creation: 2021. Dimensions: 27×35 cm. Work signed (on the back).

Figurative painting of a breaking wave against a dark sky. The wave wraps around an ellipse and collapses in a gush of foam.

Format 27x19cm (3P)

Terms relating to this painting: marine painting – sea painting – wave painting – ocean – breaking wave – seaside painting – seascape – hollow canvas – acrylic on canvas – David Quant painter – nature – landscape – beach – sea – nautical – hollow – tube – swell breaking – wave – art – contemporary painting – contemporary artist – artist Occitanie France – painting on canvas – acrylic painting – technique – painting the sea – foam – foaming foam – swell line – surf painting –

“Elipse – 2021” Acrílico sobre lienzo

Pintura acrílica sobre lienzo original – creación: 2021. Dimensiones: 27×35 cm. Obra firmada (al dorso).

Cuadro figurativo de una ola rompiendo contra un cielo oscuro. La ola envuelve una elipse y colapsa en un chorro de espuma.

Formato 27x19cm (3P)

Términos relacionados con esta pintura: pintura marina – pintura marina – pintura de olas – océano – ola rompiendo – pintura junto al mar – paisaje marino – lienzo hueco – acrílico sobre lienzo – pintor David Quant – naturaleza – paisaje – playa – mar – náutica – hueco – tubo – oleaje rompiendo – ola – arte – pintura contemporánea – artista contemporáneo – artista Occitanie Francia – pintura sobre lienzo – pintura acrílica – técnica – pintura del mar – espuma – espuma espumosa – línea de oleaje – pintura de surf –

“Ellipse – 2021” Acryl op canvas

Origineel acryl schilderij op doek – creatie: 2021. Afmetingen: 27×35 cm. Werk gesigneerd (op de achterkant).

Figuratief schilderij van een brekende golf tegen een donkere lucht. De golf wikkelt zich rond een ellips en stort ineen in een stroom schuim.

Formaat 27x19cm (3P)

Begrippen met betrekking tot dit schilderij: marine schilderij – zee schilderij – golf schilderij – oceaan – brekende golf – kust schilderij – zeegezicht – hol canvas – acryl op canvas – David Quant schilder – natuur – landschap – strand – zee – nautisch – hol – buis – deining breken – golf – kunst – hedendaagse schilderkunst – hedendaagse kunstenaar – kunstenaar Occitanie Frankrijk – schilderen op doek – acryl schilderen – techniek – schilderen van de zee – schuim – schuimschuim – deining lijn – surf schilderij –

“橢圓 – 2021”布面丙烯

布面丙烯原畫 – 創作時間:2021 年。尺寸:27×35 厘米。作品簽名(背面)。

在黑暗的天空中破碎的波浪的比喻畫。波浪環繞一個橢圓形並坍塌成一股泡沫。

格式 27x19cm (3P)

與這幅畫有關的術語:海洋畫 – 海洋畫 – 波浪畫 – 海洋 – 破浪 – 海邊畫 – 海景 – 空心畫布 – 布面丙烯 – 大衛·昆特畫家 – 自然 – 風景 – 海灘 – 海 – 航海 – 空心 – 管膨脹打破 – 波浪 – 藝術 – 當代繪畫 – 當代藝術家 – 藝術家 Occitanie France – 在畫布上繪畫 – 丙烯畫 – 技術 – 畫海 – 泡沫 – 泡沫泡沫 – 膨脹線 – 衝浪繪畫 –

“tuǒyuán – 2021” bù miàn bǐngxī

bù miàn bǐngxī yuán huà – chuàngzuò shíjiān:2021 Nián. Chǐcùn:27X35 límǐ. Zuòpǐn qiānmíng (bèimiàn).

zài hēi’àn de tiānkōng zhōng pòsuì de bōlàng de bǐyù huà. Bōlàng huánrào yīgè tuǒyuán xíng bìng tāntā chéngyī gǔ pàomò.

Géshì 27x19cm (3P)

yǔ zhè fú huà yǒuguān de shùyǔ: Hǎiyáng huà – hǎiyáng huà – bōlàng huà – hǎiyáng – pòlàng – hǎibiān huà – hǎijǐng – kōngxīn huàbù – bù miàn bǐngxī – dà wèi·kūn tè huàjiā – zìrán – fēngjǐng – hǎitān – hǎi – hánghǎi – kōngxīn – guǎn péngzhàng dǎpò – bōlàng – yìshù – dāngdài huìhuà – dāngdài yìshùjiā – yìshùjiā Occitanie France – zài huàbù shàng huìhuà – bǐngxī huà – jìshù – huà hǎi – pàomò – pàomò pàomò – péngzhàng xiàn – chōnglàng huìhuà –

“Ellipse – 2021” أكريليك على قماش </ h2>

لوحة أصلية من الأكريليك على القماش – ابتكار: 2021. الأبعاد: 27×35 سم. عمل موقع (على ظهره). </ h3>
لوحة تصويرية لموجة متكسرة على سماء مظلمة. تلتف الموجة حول القطع الناقص وتنهار في تدفق من الرغوة.

تنسيق 27 × 19 سم (3P)

المصطلحات المتعلقة بهذه اللوحة: الرسم البحري – الرسم البحري – الرسم على شكل أمواج – المحيط – الأمواج المتكسرة – اللوحة الساحلية – المناظر البحرية – قماش مجوف – أكريليك على قماش – رسام ديفيد كوانت – طبيعة – منظر طبيعي – شاطئ – بحر – بحري – مجوف – أنبوب – كسر الانتفاخ – الموجة – الفن – الرسم المعاصر – الفنان المعاصر – الفنانة أوكسيتاني فرنسا – الرسم على القماش – الرسم الأكريليكي – التقنية – رسم البحر – الرغوة – الرغوة – خط الانتفاخ – الرسم على الأمواج –